In de kleuterklas

Wat is het leuk als we bericht krijgen dat er klassen werken over Afrika en de zending. Een manier om de kinderen al vroeg met de zending in contact te laten komen. Waar gaat het geld van de zendingsbusjes nu echt heen?

Zo kregen we een aanvraag van de Graaf Jan van Nassauschool, of iemand eens iets kon vertellen over het leven in Zimbabwe en het werk van de Mbuma zending. De kleuters zijn erover aan het werk. Wat fijn, dat doen we graag!

23 januari jl. was het zover, de kleuters keken ernaar uit! Wat was het mooi om de foto’s te bekijken en ook de spulletjes die meegenomen waren uit Afrika. En om dan aan het einde de reactie van de kinderen te krijgen: “Wat was het mooi, juf!”

Bent u leerkracht op een school en wilt u dit ook eens, of bent u ouder en werkt u kind over Afrika en de zending? Neem gerust contact op door een mail te sturen naar , dan komen we graag bij u in de klas!

Een indruk van het zendingswerk

Misschien bent u onderstaande flyer wel tegengekomen over de avond van Clara Boer, of bent u wel op deze avond aanwezig geweest!

Zoals Clara zegt: “Soms vragen mensen wel eens wat nu het mooiste is aan Mbuma. En dan kun je veel dingen zeggen, de afhankelijkheid van de mensen, de dankbare oogjes van een kind. Maar vooral is het de geliefde psalm die vaak op Mbuma wordt gezongen: Psalm 133.”

Wat was het mooi hoe Clara aan de hand van vele foto’s een inkijkje mocht geven in het werk op het zendingsveld! We hebben veel kunnen zien en horen over het mooie werk van de zending! Ze vertelde voorbeelden van patiënten, hoe zij de tijd in het ziekenhuis beleven. Het contrast met de medische zorg in Nederland is groot, de druk op Zimbabwe is hoog.

Maar ook hoe de het ziekenhuis gebruikt om Zijn werk voort te planten. Zo vertelde ze van een jongen die in de gevangenis terecht is gekomen en daar bezocht werd door een evangelist. En later mocht deze jongen in de kerk bij Mbuma komen. De Heere weet hoe het in zijn hart ligt, maar het is bemoedigend om deze verandering te aanschouwen.

Het is een aanrader om zulke avonden bij te wonen, u kunt hiervoor de agenda op de site of het maandblad in de gaten houden. Of misschien wilt u er zelf wel een organiseren, neem voor vragen gerust contact met ons op door een mail te sturen naar

Zendingskrans Genemuiden 2023

Ook dit najaar heeft de plaatselijke Mbuma zendingskrans in Genemuiden de jaarlijkse verkoopactie gehouden. Veel bestellijsten werden ingevuld en ingeleverd om, met name etenswaren, te bestellen. In de Bethelkerk in Genemuiden werden de bestelde artikelen gesorteerd en verdeeld. Op zaterdag 7 oktober 2023 zijn alle bestellingen bezorgd of afgehaald.

We kunnen terugzien op een mooie verkoopactie waarmee het werk voor Mbuma gesteund mocht worden. De totale netto opbrengst van deze actie en overige giften was € 7.000,–.

We zijn dankbaar dat deze actie ook dit jaar weer goed verlopen is en dat de opbrengst besteed mag worden aan de uitbreiding van het Mbuma Zendingsziekenhuis.

Naast de aandacht voor de lichamelijke nood, mag ook hier gewezen worden op de geestelijke noden én op de enige Heelmeester Jezus Christus.

Predikbeurten en spreekbeurten

Geachte kerkenraden en zendingscommissie’s
Om de predikbeurten t.b.v. de Mbuma-zending, de spreekbeurten van onze zendingsmedewerkers en de verkopingen t.b.v. de Mbuma-zending in het land beter onder de aandacht te kunnen brengen verzoeken wij u om dit, wanneer dit bekend is, aan ons te melden zodat wij dit op tijd in het Mbuma-blad kunnen vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank. Wij verzoeken u om dit te melden bij:
en

Boekenkraam Benjamin

De Mbuma tweedehands boekenkraam van zendingsvereniging Benjamin te Capelle aan den IJssel vraagt uw aandacht.

Heeft u overtollige boeken?

Doe uw oude boeken niet weg, maar bewaar ze voor de Mbuma-boekenkraam. Wij sorteren en prijzen de aangeboden boeken en verkopen ze op de jaarlijkse Mbuma-verkoopdag te Capelle aan den IJssel.

Wij houden osn aanbevolen voor: theologische-, kinder-, lees- en prentenboeken, verzamelingen, technische boeken en allerlei andere verantwoorde lectuur.

U kunt ons het gehele jaar door bellen. In overleg kunnen de boeken door ons worden opgehaald.

Belt u ons gerust voor inlichtingen, suggesties en vervoer.

Tel.nr.: 06-53554375

Zendingsdag 2023

27 april 2023 vond voor de 58e keer de Mbuma zendingsdag plaats. Een bijzondere dag waarop de saamhorigheid en de liefde voor de Mbuma zending gevoeld werd.

Verschillende leraars hebben deze dag het Woord, op een bijzondere wijze, mogen verkondigen. In de ochtend heeft Ds. van Voorden de dag geopend met de woorden uit Lukas 2:30-32. Met name vers 32: Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk Israël. De dominee noemde dat het ook in de zomer nog wel eens kerstfeest mag zijn of worden.

Daarna heeft Ds. Khumalo, één van de twee predikanten uit Zimbabwe, wat mogen zeggen over Handelingen 1:8. Maar Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judéa en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. De vertaling hiervan vond plaats door ouderling van Haaften.

Indrukwekkend was het toen Dominee van Voorden de aanwezigen vroeg het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus staande te zingen, ter gelegenheid van de verjaardag van onze koning.

Aansluitend hierop heeft Ds. de Boer  gesproken over Psalm 68:23b. Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee. Bij aanvang noemde de dominee een aansprekend voorbeeld over de zeeduivel, een vis bestaande uit een kop en een staart en 7 rijen tanden in zijn bek.

Hierna was er pauze, en gelegenheid om de vele kraampjes te bezoeken. Ook de onderlinge contacten waren er veel.

 

Na de pauze is Ds. van de Kieft begonnen uit Jesaja 42:6 en 7. Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, en Ik zal U bij Uw hand grijpen; en Ik zal U behoeden, en Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om den gebondene uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen, die in duisternis zitten.

Hierna heeft Dhr Mackenzie uit Schotland, als gastspreker, het één en ander verteld over zijn verantwoordelijkheden binnen de Mbuma zending. Ouderling van Haaften zorgde voor de vertaling.

Ook voor de jeugd is er een verhaal verteld. Dhr Verdouw vertelde een verhaal over Willem van Oranje, het oranjehuis in vroegere tijden.

Als laatste spreker van deze dag sprak Ds. Rijken. Hij nam als tekst Mattheus 28:19. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. 

Ook dit jaar was het opnieuw een fijn moment van samenzijn. Veel goede contactmomenten, voor jong en oud. Een bijzondere en gezegende dag!

Het Reformatorisch Dagblad heeft er ook een artikel over geschreven.