Boekenkraam Benjamin

De Mbuma tweedehands boekenkraam van zendingsvereniging Benjamin te Capelle aan den IJssel vraagt uw aandacht.

Heeft u overtollige boeken?

Doe uw oude boeken niet weg, maar bewaar ze voor de Mbuma-boekenkraam. Wij sorteren en prijzen de aangeboden boeken en verkopen ze op de jaarlijkse Mbuma-verkoopdag te Capelle aan den IJssel.

Wij houden osn aanbevolen voor: theologische-, kinder-, lees- en prentenboeken, verzamelingen, technische boeken en allerlei andere verantwoorde lectuur.

U kunt ons het gehele jaar door bellen. In overleg kunnen de boeken door ons worden opgehaald.

Belt u ons gerust voor inlichtingen, suggesties en vervoer.

Tel.nr.: 06-53554375

Zendingsdag 2023

27 april 2023 vond voor de 58e keer de Mbuma zendingsdag plaats. Een bijzondere dag waarop de saamhorigheid en de liefde voor de Mbuma zending gevoeld werd.

Verschillende leraars hebben deze dag het Woord, op een bijzondere wijze, mogen verkondigen. In de ochtend heeft Ds. van Voorden de dag geopend met de woorden uit Lukas 2:30-32. Met name vers 32: Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk Israël. De dominee noemde dat het ook in de zomer nog wel eens kerstfeest mag zijn of worden.

Daarna heeft Ds. Khumalo, één van de twee predikanten uit Zimbabwe, wat mogen zeggen over Handelingen 1:8. Maar Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judéa en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. De vertaling hiervan vond plaats door ouderling van Haaften.

Indrukwekkend was het toen Dominee van Voorden de aanwezigen vroeg het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus staande te zingen, ter gelegenheid van de verjaardag van onze koning.

Aansluitend hierop heeft Ds. de Boer  gesproken over Psalm 68:23b. Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee. Bij aanvang noemde de dominee een aansprekend voorbeeld over de zeeduivel, een vis bestaande uit een kop en een staart en 7 rijen tanden in zijn bek.

Hierna was er pauze, en gelegenheid om de vele kraampjes te bezoeken. Ook de onderlinge contacten waren er veel.

 

Na de pauze is Ds. van de Kieft begonnen uit Jesaja 42:6 en 7. Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, en Ik zal U bij Uw hand grijpen; en Ik zal U behoeden, en Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om den gebondene uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen, die in duisternis zitten.

Hierna heeft Dhr Mackenzie uit Schotland, als gastspreker, het één en ander verteld over zijn verantwoordelijkheden binnen de Mbuma zending. Ouderling van Haaften zorgde voor de vertaling.

Ook voor de jeugd is er een verhaal verteld. Dhr Verdouw vertelde een verhaal over Willem van Oranje, het oranjehuis in vroegere tijden.

Als laatste spreker van deze dag sprak Ds. Rijken. Hij nam als tekst Mattheus 28:19. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. 

Ook dit jaar was het opnieuw een fijn moment van samenzijn. Veel goede contactmomenten, voor jong en oud. Een bijzondere en gezegende dag!

Het Reformatorisch Dagblad heeft er ook een artikel over geschreven.

 

Spreekbeurten

Als je graag een spreekbeurt wilt houden over de Mbuma zending, stuur dan een email aan en we proberen je verder te helpen!

Ds. T. Mwedzi bevestigd tot predikant in Zvishavane

Ds. T. Mwedzi is op 10 mei jongstleden bevestigd tot predikant van de gemeente New Canaan (Zvishavane) in Zimbabwe. De gemeente Zvishavane (New Canaan) had geen vaste predikant meer sinds het overlijden van Ds. Z. Mazvabo 10 jaar geleden. Dit is een grote verlichting voor ds. Khumalo die de enige predikant was. Ds Khumalo: “Dit is een opluchting voor mij en ik ben dankbaar voor de Heere wiens genade voldoende is om mij te ondersteunen in zeer moeilijke tijden toen ik als enige predikant de zorg had voor alle gemeenten in Zimbabwe.   Moge de Heere het werk van het evangelie zegenen en dat velen mogen komen tot de zaligmakende kennis van de Heere en Verlosser Jezus Christus.”

Een uitgebreid verslag staat in het Mbuma maandblad van juni 2022.